A webáruház üzemeltetője, készítője, karbantartója

Varga Máté E.V.
2100. Gödöllő, Kossuth Lajos u. 56.
Adószószám: 66461454-1-33
shop@woodee.hu

Tárhelyszolgáltató

Silicium Network Informatikai Kft.
2000 Szentendre, Papszigeti út 19.

Általános rendelkezések

A webáruházban történő vásárlás feltétele az alábbi általános szerződési feltételek elolvasása, tudomásul vétele és elfogadása. Kérem, abban az esetben vásároljon, ha minden pontjával egyetért és az alábbi feltételeket kötelező érvényűnek tekinti magára nézve.

Az általános szerződési feltételek hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a www.woodee.hu weboldalon található internetes áruházban történik.

A vásárlás menete

A www.woodee.hu internetes áruházban, a forgalmazott termékeket tekintheti meg és vásárolhatja meg. A megvásárolni kívánt terméket a “Kosárba rakom” gombra kattintva helyezheti virtuális kosarába, majd a “Kosár” menüpont alatt véglegesítheti rendelését. Megrendelése véglegesítése előtt tetszőlegesen módosíthatja a kívánt termékek mennyiségét illetve folytathatja is a vásárlást további termékek kosárba helyezésével.

A megvásárolható termékek köre

A webáruházban iPhone mobiltelefonokra kaphatóak tokok. A termékek képei illusztrációk, a valóságtól eltérhetnek. A termék mellett feltüntetett ár nem tartalmazza az esetleges utánvételi költséget. Áraink bruttó árak, 0% ÁFÁ-t tartalmaznak és forintban (HUF) értendőek.

Ügyfélszolgálat

Amennyiben kérdése, kérése van a vásárlással, a webshopban található termékekkel, szállítással, fizetéssel kapcsolatban, ügyfélszolgálatunk áll rendelkezésre a következő elérhetőségeken:
shop@woodee.hu

Szállítási és fizetési feltételek

A megvásárolt termékeket a Magyar Posta szállítja a megrendelőnek. A termék szállítási költségét az eladó állja, kivétel utánvétes rendelés esetében, abban az esetben a vevőre terheli azt. Termékeket kizárólag magyarországi címre szállítunk. A fizetés történhet bankkártyás fizetéssel, bankszámlaszámra történő előre utalással, vagy utánvéttel. Bankkártyás fizetés esetén a Barion rendszerét köteles a vásárló használni. A Bankkártyás/Barion-os fizetési lehetőségről további részleteket a Gyakori Kérdésekben is olvashat, illetve, ha a Barion logójára kattint. Barion-os fizetés, illetve banki átutalás esetén a csomagokat egyszerű elsőbbségi levélként adjuk fel vásárlóink számára, személyes átvétel nem szükséges. Előre utalás esetén a termék/termékek összegének bankszámlára történő megérkezését követően a raktáron lévő termékek még aznap elküldésre kerülnek. Amennyiben az utánvétet választja a raktáron lévő termék még aznap elküldésre kerül, aminek árát és a postaköltséget a vásárló kézbesítéskor fizeti meg a küldemény kézbesítőjének. Kérjük a szállítási adatok pontos megadását. A webáruház üzemeltetőjét a tévesen vagy pontatlanul megadott szállítási adatokra visszavezethető szállítási késedelemért vagy egyéb problémáért felelősség nem terheli.

A megvásárolt termékekről kiállított számlát e-mailen keresztül küldjük ki vásárlóinknak.

Utánvétes szállítás költsége: 999 Ft

A termékekre vonatkozó szerződés nyelve magyar. Az így létrejött szerződés írásba foglalt szerződésnek minősül. Ezen szerződések iktatásra kerülnek, elektronikusan vannak tárolva, melyek visszakereshetőek a rendelés azonosítójával.

A vásárlástól való elállás

A 45/2014 kormányrendelet értelmében a vásárló 14 napon belül indoklás nélkül elállhat a vásárlástól. A vásárló ezen jogát a webáruház üzemeltetőjének címzett egyértelmű nyilatkozattal érvényesítheti. E nyilatkozat történhet elektronikusan e-mailben, vagy írásban postai levéllel a webáruház üzemeltetőjének címére megküldve. A webáruház üzemeltetője köteles a termékért kifizetett vételárat visszatéríteni a megrendelőnek, legkésőbb az elállást és a termék visszaszolgáltatását követő 14 naptári napon belül.  A vásárlástól a termék átvétele előtt is elállhat.

Kizárólag sérülésmentes terméket áll módunkban visszavásárolni. A nem rendeltetésszerű használatból eredő értékcsökkenést az eladó levonhatja a termék visszafizetési árából.

Elállási jog gyakorlásának lépései:

  1. A kézhezvételtől számított 14 napon belül élhet elállási jogával. Az elállási szándékát e-mailben, illetve postai levél útján közölheti velünk.
  2. Postai levélben történő elállási jog érvényesítése esetén a postára adás dátumát vesszük figyelembe a 14 naptári nap számításakor.
  3. Elállás esetén a megrendelt terméket, csomagolásával juttassa vissza a webáruház címére, postai ajánlott levélként. Utánvéttel visszaküldött csomagot nem áll módunkban átvenni, utánvéttel visszaküldött küldemények feladóhoz való visszajuttatásának költsége is a vásárlót terheli. Csak postai úton tudunk terméket fogadni. Visszaküldés esetén a számla visszaküldése is szükséges.
  4. Kizárólag sérülésmentes terméket áll módunkban visszavásárolni. A nem rendeltetésszerű használatból eredő értékcsökkenést az eladó levonhatja a termék visszafizetési árából.
  5. A termék árát a visszaküldéstől számított 14 napon belül a megrendelő által megadott bankszámlaszámra visszautaljuk.

Ezen dokumentumban nem szabályzott kérdésekkel kapcsolatban irányadó “a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet”

Kellékszavatosság, termékszavatosság

Webáruházunk szavatossági kötelezettséggel tartozik, ha a megvásárolt termékek a vásárlás idejében nem felelnek meg a jogszabályban vagy a szerződésben meghatározott tulajdonságoknak. A szavatosság akkor érvényesíthető ha a termék kézhezvételkor is bizonyítottan hibás volt. Amennyiben ezzel a szerződő felek nem értenek egyet, a vásárló köteles azt szakvéleménnyel bizonyítani.

Kellékszavatosság:

A megrendelő hibás teljesítés esetén kellékszavatossági igényét jogosult érvényesíteni az eladóval szemben. Fogyasztóval kötött szerződés esetén a megrendelő 2 éves elévülési időn belül érvényesítheti szavatossági igényeit, abban az esetben, ha a hiba bizonyíthatóan a termék átvételekor már fennállt. Nem fogyasztóval kötött szerződés esetén a jogosult 1 éves elévülési időn belül érvényesítheti szavatossági igényét.

A megrendelő kellékszavatossági igénye alapján jogosult választása szerint kijavítást vagy kicserélést igényelni, kivéve ha a választott kellékszavatossági jog teljesítése lehetetlen, vagy ha az eladónak aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a kellékszavatossági jog teljesítésével a jogosultnak okozott érdeksérelmet. Amennyiben a megrendelő nem él kijavítási vagy kicserélési lehetőségével, kérheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát az eladó költségére maga is kijavíthattatja, vagy a szerződéstől is elállhat, ha az eladó a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta. Elállásnak nincs helye jelentéktelen hiba miatt! A megrendelő a választott kellékszavatossági jogáról másikra térhet át. Az áttéréssel okozott költséget köteles az eladónak megfizetni, kivéve, ha az áttérésre az eladó adott okot vagy az áttérés egyébként is indokolt volt.

A megrendelő köteles két hónapon belül közölni a hibát az eladóval. A közlés késedelméből eredő kárért a megrendelő felelős.

A teljesítést követő 6 hónapon belül a kellékszavatossági igény a hiba közlésével érvényesíthető, amennyiben a megrendelő számlával vagy annak másolatával igazolja, hogy a terméket a www.woodee.hu internetes áruházban vásárolta. A kellékszavatossági kötelezettség alól az eladó akkor mentesül, ha bizonyítja, hogy a termék hibája a teljesítést követően keletkezett. Amennyiben az eladó bizonyítja, hogy a hiba a megrendelő számára felróható okból keletkezett, nem köteles a megrendelő által támasztott szavatossági igénynek helyt adni. A teljesítést követő 6 hónapon túl a megrendelő köteles bizonyítani, hogy a hiba már a termék kézhezvétele időpontjában fennállt.

A kicserélt termék részére a kellékszavatossági igény elévülése újból kezdődik.

Termékszavatosság:

Az eladó a fogyasztónak(megrendelő) eladott ingó dolog hibája esetén a fogyasztó követelheti a gyártótól, hogy a termék hibáját javítsa ki, vagy – ha a kijavítás megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeinek sérelme nélkül nem lehetséges – a terméket cserélje ki. A termék akkor hibás, ha nem felel meg a terméknek a gyártó által történt forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal. A Ptk. 6:168 § (2) bekezdése szerint gyártónak minősül a termék előállítója és forgalmazója.

A forgalmazó mentesül a termékszavatossági kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy

– a terméket nem önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében forgalmazta vagy gyártotta

– a termék forgalomba hozatalának időpontjában a hiba a tudomány és a technika állása szerint nem volt felismerhető vagy

– a termék hibáját jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazása okozta.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egyetlen okot biztosítania.

Csere esetén a kicserélt termékre, kijavítás esetén a termék kijavítással érintett részére vonatkozó kellékszavatossági kötelezettség a gyártót terheli.

Ugyanazon hiba miatt a megrendelő kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre nem érvényesíthet.

A fogyasztó a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a gyártóval közölni. A hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a fogyasztó felelős.

A termékszavatosság a forgalmazót két évig terheli. E határidő eltelte jogvesztéssel jár.

Panaszkezelés

Amennyiben a fogyasztó fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról. A fogyasztóvédelmi elsőfokú hatósági feladatokat a fogyasztó lakóhelye szerint illetékes járási hivatalok látják el, ezek listája itt található: http://jarasinfo.gov.hu/

A forgalmazott termékekkel vagy a webáruház tevékenységével kapcsolatos vásárlói panaszait az alábbi címen érvényesítheti, kérdéseivel ide fordulhat:
Varga Máté E.V.
2100. Gödöllő, Kossuth Lajos u. 56.
Adószószám: 66461454-1-33
shop@woodee.hu
A vásárlói panaszokat és kérdéseket az ügyfélszolgálat írásban, a vásárló által megadott e-mail címre, vagy postai úton küldött levél formájában válaszolja meg. A vásárlói panaszokat, kérdéseket azok beérkezésétől számított 3 napon belül, de legkésőbb a vásárlói panaszok kezelésére vonatkozó jogszabályi rendelkezések által megállapított határidő alatt vizsgáljuk ki és válaszoljuk meg.

Az Európai Bizottság létrehozott egy honlapot, amelybe a fogyasztók beregisztrálhatnak, így ezen keresztül lehetőségük nyílik arra, hogy online vásárláshoz kapcsolódó jogvitáikat ezen keresztül rendezzék egy kérelem kitöltésével, elkerülve a bírósági eljárást. Így a fogyasztók tudják érvényesíteni jogaikat anélkül, hogy például a távolság meggátolná őket ebben.

Ha Ön panaszt kíván tenni egy, az interneten vásárolt termékkel vagy szolgáltatással kapcsolatban, és nem akar feltétlenül bírósághoz fordulni, igénybe veheti az online vitarendezés eszközét.

A portálon Ön és a kereskedő, akivel szemben panasszal élt, közösen kiválaszthatják a panasz kezelésével megbízni kívánt vitarendezési testületet.

Az online vitarendezési platform itt érhető el: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&lng=HU

 

Budapest, 2018.03.25.

Close Menu
5% kedvezmény
Talán legközelebb ;)
Ez nem a te napod
Majdnem!
10% kedvezmény
Ingyenes gravírozás
Nincs nyeremény
Talán legközelebb ;)
Majdnem!
Ingyenes szállítás
Nincs nyeremény
Legközelebb talán
Pörgesd meg a Woodee szerecsekerekét!
Add meg e-mail címedet és próbáld ki a szerencsédet nyereményeink egyikéért.
E-mail címenként egy pörgetés
×
×

Cart